POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

JUŻ 85 LAT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MOW NR 2

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • alternatywne opisy grafik
 • regulacja kontrastu elementów graficznych
 • film w zakładce "Spacer po MOW Nr 2" nie posiada audiodeskrypcji
 • zakładki "Dokumenty" i "Euromet" zawierają obrazy tekstu
 • W miarę możliwości powyższe treści będą zamieniane na wersje dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • część informacji została opublikowana przed 23 września 2018 r. Dodatkowo ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Król.
 • E-mail: lkrol@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 226735094

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Adres: Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
 • E-mail: Sekretariat.BE@um.warszawa.pl
 • Telefon: 224433511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku odbywa się przez bramę, zabezpieczoną domofonem, kodem, następnie drzwi główne, również zabezpieczone kodem; drugie przez bramę wjazdową oraz wejściem bocznym, od parkingu – zabezpieczone kodami.

2. Budynek jest parterowy, posiada jedynie 6 schodów dzielące półpiętro z resztą budynku.

3. Budynek nie posiada pochylni ani wind.

4. Parking jest dostępny, ilość miejsc oraz wielkość pozwalająca parkować również osobom niepełnosprawnym.

5. W razie zaistniałych potrzeb jest możliwość wejścia z psem asystującym; z uwagi na zamknięty charakter placówki – konieczna wcześniejsza konsultacja z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2.

6. Ośrodek nie dysponuje możliwością korzystania z pomocy tłumacza migowego. Ośrodek pozostaje otwarty na zwiększanie dostępności względem bieżących potrzeb oraz na sugestie i konsultacje pozwalające lepiej odpowiadana potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

 • w prawym dolnym rogu strony internetowej znajdują się przełączniki rozmiaru tekstu i kontrastu
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie

POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ