POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ

JUŻ 85 LAT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MOW NR 2


Wstęp.


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stroninternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mowstrazacka.com


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 1.09.2011. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.04.2019


Status pod względem zgodności z ustawą


1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stroninternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-14 (<p id=”a11y-2020-02-14”).


2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Król (<p id=”<a11y-Łukasz Król”>) lukaszkrol@mowstrazacka.com (<p id=”<a11ylukaszkrol@mowstrazacka.com”>). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226735094 (<<p id=” a11y-226735094”>). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


<p id=”a11y-procedura”> Za każdym razem, gdy w procedurze mówi się o „ośrodku”, należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie. Każdy ma prawo do wystąpienia zżądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ośrodek niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ośrodek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl </p id=a11y”https://www.rpo.gov.pl/”>


Dostępność architektoniczna <p id=”a11y-architektura”:


Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

1. Wejście do budynku odbywa się przez bramę, zabezpieczoną domofonem, kodem, następnie drzwi główne, również zabezpieczone kodem; drugie przez bramę wjazdową oraz wejściem bocznym, od parkingu – zabezpieczone kodami.

2. Budynek jest parterowy, posiada jedynie 4 schody dzielące półpiętro z resztą budynku.

3. Budynek nie posiada pochylni ani wind.

4. Parking jest dostępny, ilość miejsc oraz wielkość pozwalająca parkować również osobom niepełnosprawnym.

5. W razie zaistniałych potrzeb jest możliwość wejścia z psem asystującym; z uwagi na zamknięty charakter placówki – konieczna wcześniejsza konsultacja z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2.

6. Ośrodek nie dysponuje możliwością korzystania z pomocy tłumacza migowego. Ośrodek pozostaje otwarty na zwiększanie dostępności względem bieżących potrzeb oraz na sugestie i konsultacje pozwalające lepiej odpowiadana potrzeby osób niepełnosprawnych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie

POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ